Barn af Vendsyssel udgives hvert andet år og er i 2019
udkommet som nr. 22 i rækkefølgen og prisen er 238 kr.
Juleboden åbner fredag den 29/11
Overskuddet fra årets julelotteri går til kommunens demensarbejde.
Så nærmer tiden sig, til vores forårs loppemarked, der traditionen tro bliver afholdt:
Lørdag den 2. maj 2020
Søndag den 3. maj 2020
Begge dag fra kl 10 - 16


I samarbejde med SuperBrugsen Kolt, Bering Amatørteater og Kolt-Hasselager Idrætsforening arrangerer Lions Club Kolt-Hasselager Søndag d. 1. december juletræstænding på Kolt Butikscenter. Arrangementet starter kl. 11 og indeholder salg af gløg og æbleskiver, julemanden tænder juletræet, børnekoret synger julesange, nissesjov og julehygge, pizza-smagning, vin- og ølsmagning og endelig kan børnene aflevere deres julesok til nisserne, som nok skal sørge for at putte gaver i dem til Jul. Vel mødt til julehygge på Kolt Butikscenter.

Vi har åbent på Black Friday fra 14:00 til 17:00 med tilbud om 5 indbundne bøger for 4 bøgers pris.

Desuden har vi åbent de tre første fredage i Julemåneden, også fra 14:00 til 17:00
Der er mange flotte genbrugsbøger som julegaver i butikken.
Lions Club Glostrup har doneret trafikkegler til alle 11 børneinstitutioner i Glostrup.

Overrækkelsen fandt sted den 6. december på torvet.
Loppehallen er åbent imorgen, Lørdag, d. 30. november - kl. 9 - 13.
Algade 53, Nyk. Sj.
Hallen er fyldt med spændende loppefund.
I dag, den 29. november, lancerer Lions Ringkøbing vores nye hjemmeside - der må forventes en indkøringsperiode, hvor vi opbygger siden mere og mere.

Spørgsmål eller kommentarer, venligst kontakt Claus Dalgaard, ringkoebing@lions.dk

Nu sælges der billetter til NYTÅRSKONCERT 2020 med Wienertrioen og Dorthe Elsebet!
Hotel Postgården den 11. januar 2020 kl. 14.
Den ideelle musikalske julegave!
De forrige år var der udsolgt!
Se mere under "Aktiviteter" " Nytårskoncert 2020"
 

Indsamling til julekurve i MENY. Vi gentager succesen fra sidste år og vil igen indsamle julehjælp i form af julekurve. 
Lions Furesø gentager succesen fra sidste år og vil igen i år indsamle julehjælp i form af julekurve. Dette år foregår indsamlingen i Meny i Værløse. 
Give en indkøbt vare, til en julekasse til værdigt trængende. ❤️
De fleste tager det for givet, at der er råd til mad og gaver til jul, men sådan er det ikke – heller ikke i Aars...
Køb lodder i Lions JuleTombola og støt dermed lokale aktiviteter og værdigt trængende medborgere. Fredag og lørdag i december ved Superbrugsen i Nørre Alslev.
Husk 0% i administration, hver en krone går ubeskåret til humanitære formål.
Køb lodder i Lions JuleTombola og støt dermed lokale aktiviteter og værdigt trængende medborgere. Fredag og lørdag i december ved Superbrugsen i Nørre Alslev. 
Husk 0% i administration, hver en krone går ubeskåret til humanitære formål.
Tusind tak til alle i Aarup og Vissenbjerg, som den lørdag den 7. december hjalp Lions
Vissenbjerg-Aarup med at samle mad ind til 24 trængte familier (33 voksne og 49 børn) i Assens Kommune.
Julelotteriet er skudt igang
Fotovognen kommer
Lions Club Aars er klar med 30.000 kroner til Julehjælp 😊
Besøg den hyggelige Lions julestue, hvor du kan komme i den rette julestemning og gøre en god handel.
Lions støtter op om forebyggelse af diabetes og støtter derfor op om World Diabetes Day torsdag den 14. november 2019.

Klik her for at teste dig på diabetesforeningens hjemmeside. 
Lions Odsherred har doneret 22 indbundne eksemplarer af Højskolesangbogen for børn til Daginstitutionen " Giraffen " i Nykøbing, som de havde ansøgt om.
Den er rig på fantastiske tegninger, og den skal uddeles til alle dagplejemødre, som vil bruge den, så børnene også bliver stimuleret til at synge og se i bøger.
De tilstedeværende blev meget glade, som det ses på billedet ;-)
Ungdomsudvalget i Lions Varde har gennemgået de modtagne ansøgninger til GRATIS ungdomsudveksling "et sted i Europa" i sommeren 2020, og har valgt at udsende:
Asta Lyngbo på 17 år fra Oksbøl og
Kasper Jager Kirkegaard på 19 år fra Sig.
TILLYKKE til de 2 unge mennesker - de ønskes en god tur.

"Et sted i Europa" er allerede fastlagt og meddelt de 2 unge mennesker.
Støt Lions Clubs hjælpearbejde - Køb lodsedler
 .
Også i år gennemfører Lions Club Viborg sit traditionsrige julelotteri. Hovedgevinsten er et gavekort på 25.000 kr. til Viborg Handel. 

Overskuddet fra lotteriet går til humanitære og velgørende formål. 

Salget af lodder er godt i gang. Foreninger eller skoleklasser, der gerne vil tjene 10 kr. pr. lod, man sælger, bedes skrive til viborg@lions.dk

Lions Club Aars, hjælper lokale familier til en god jul

Decembermødet afholdes fredag den 13. december 2019. 

Nye ansøgninger bedes fremsendt inden 4. december 2019, for at de kan medtages til behandling på decembermødet. 
Kom til fernisering og se de ualmindelig flotte fredsplakater, der alle med tydelighed viser budskabet.
Hele salget fra Bog- og plademarkedet frem til 30. Juni 2020 går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.
Kom og støt aktiviteten. Vi nu oppe på 10.000 kr.
Torsdag d. 14. november er det World Diabetes Day
Lions støtter op om den forebyggende indsats mod diabetes, og opfordrer til at du får testet din risiko for diabetes.
Lions Assens er startet salg af årets juletræer.
Lions Hillerød afholder en 7.12.2019 en ny aktivitet der samme dag finder sted over hele landet, - nemlig "Vareindsamling"
Vil du opleve verden og få venner for livet? - så se lige her ...
Lions julekoncert i Dronninglund Slotskirke d. 24. november 2019 kl. 16:00
Thiele Aabybro donerer briller til kommende AFRIKA indsamling.
Lions Club Aabybro afholder sidste ordinærer klubmøde fredag den 13. december 2019. Her rundes de sidste emner for året 2019 og vi gennemgår stadet for årets juleaktiviteter. Der ses endvidere frem mod 2020 inden julerferien træder ind. 
2019 rundes af mht. bestyrelsesarbejder den 5. december, hvor de sidste emner inden juleferien rundes og arrangementer lægge i kalenderen og aktiveres. 
Så er der trukket gevinster ved året julelotteri - Se om du har vundet?
Årets samlede trækningsliste.
https://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/Her-er-Lions-udtraekningsliste/artikel/395105
Der er nu åben for tilmelding til løbet, som køre søndag den 28 april.
En Forårsdag i Gudenådalen 2019
Julehjælp til enlig mor med handicappet barn.
Lions Langå har doneret lærebøger til den frivillige gruppe Budalf
Lions Langå har støttet multihytten i Værum
Se her om du har vundet i årets andevæddeløb 2019.
Kurt Kjærgård er ny Præsident for klubåret 2019-2020
Vedtægter for LIONS CLUB STEVNS §1 Tilknytning til Lions International Klubben er godkendt af The International Association of Lions Clubs og tilknyttet denne sammenslutning og er således forpligtet til at overholde sammenslutningens love og vedtægter, som indeholder bestemmelser bl.a. om sammenslutningens formål, medlemskab i clubberne, repræsentation på distriktsmøderne, betaling af kontingent samt foretagelse af visse løbende indberetninger. §2 Klubbens navn og område Klubbens navn er LIONS CLUB STEVNS og dens område, hvor dens medlemmer skal have bopæl eller væsentligste erhvervsinteresser er fortrinsvis STEVNS og omegn. Klubben er dog berettiget til at udvide sit område, hvor interesser og omstændigheder taler herfor, idet der dog tages tilbørligt hensyn til en anden Lions Clubs interesse. §3 Optagelse af medlemmer Hvert medlem kan foreslå et nyt medlem til optagelse i LC- Stevns på baggrund af eget kendskab til vedkommende. Forslaget fremsættes på et klubmøde. Medlemmer der ikke er til stede på mødet skal orienteres om forslaget umiddelbart efter mødet. Såfremt ingen gør indsigelse indenfor 1 uge efter mødet, kan vedkommende inviteres 1-2 gange som gæst til klubmøde og herefter optages som medlem. Hvis et eller flere medlemmer gør indsigelse afgør præsidenten om indsigelsen skal accepteres. §4 Overflytning af medlemmer Optagelse af et medlem fra en anden Lions Club, der tager bopæl eller driver erhverv indenfor Lions Club Stevns område og af denne årsag udtræder af en anden klub, sker efter bestemmelserne i § 3, dog er han berettiget til selv at søge optagelse i klubben. Inden optagelse indhentes en udtalelse fra den tidligere klub. §5 Kontingent Ved optagelse i klubben betales en på generalforsamlingen fastsat tiltrædelsesafgift, hvoraf det af den internationale bestyrelse fastsatte indmeldelsesgebyr afholdes, jfr. art. VIII stk. 1 i den internationale lov. Det årlige kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling og erlægges kvartalsvis forud. Kontingentet anvendes til betaling af klubbens administrative udgifter og afgifter til Lions International, multipeldistriktet og distriktet og dets størrelse fastsættes under hensyn hertil. §6 Udmeldelse Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til præsidenten eller sekretæren, men han fritages ikke for at betale forfaldent kontingent eller andre afgifter til klubben. Et udmeldt medlem er forpligtet til at aflevere ting der tilhører klubben og at udlade at anvende den internationale sammenslutnings emblem eller andre kendetegn. §7 Udelukkelse Et medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af klubben når han: a. trods gentagne påmindelser i et halvt år har undladt at betale forfaldent kontingent, eller b. uden at melde afbud er udeblevet fra tre på hinanden følgende medlemsmøder, eller fra i alt seks møder indenfor et klubår, eller c. i øvrigt i væsentlig grad tilsidesætter sine pligter overfor sin klub, dennes medlemmer og den internationale sammenslutning, særlig ved at virke imod Lions Internationales formål, eller ved uden fyldestgørende grund at nægte at yde personlig bistand til klubbens aktiviteter. En sådan udelukkelse kræver enstemmighed indenfor bestyrelsen og godkendes på et medlemsmøde med mindst tre fjerdele af de afgivne stemmer. Inden beslutning om udelukkelse træffes, skal bestyrelsen underrette medlemmet om den forestående risiko for udelukkelse og derved give ham anledning til selv at udmelde sig. Om det udelukkede medlem gælder, hvad ovenfor i § 6 er anført om det udmeldte medlem, med hensyn til pligter til at betale forfaldent kontingent og andre afgifter, aflevere klubbens ting og til at undlade at anvende emblem og kendetegn. §8 Generalforsamlinger Generalforsamlingen har indenfor de grænser, der sættes af Lions Internationals lov og vedtægter og denne vedtægt, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den indkaldes af præsidenten med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til hvert enkelt medlem. Generalforsamlingen vælger selv en dirigent. Referat af forhandlingerne udarbejdes af klubbens sekretær og underskrives af dirigenten. Beslutning træffes af de mødende medlemmer ved simpelt stemmeflertal. §9 Ordinære generalforsamlinger Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest med udgangen af april måned efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed. 3. Kassereren gennemgår sidste års reviderede regnskab (1. april – 31. marts) for såvel aktivitets- som klubregnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt budget for klubregnskabet til godkendelse. 4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent og tiltrædelsesafgift for det kommende klubår. 5. Valg af præsident. 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af en bilagskontrollant. 8. Eventuelt. Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden 1. april. Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang dirigenten bestemmer. Valg af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor sker for det følgende klubår fra 1. juli til 30. juni. Alle valg skal på begæring af blot et medlem, ske skriftligt. Intet medlem kan nægte at modtage generalforsamlingens valg. §10 Særlige tillidsmænd Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte præsident klubbens særlige tillidsmænd vedrørende internationale relationer, youth exchange, K & H fonden, Grønlandsarbejde, forbindelse med pressen og narko arbejde. §1l Ekstraordinære generalforsamlinger Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter præsidenten eller bestyrelsens bestemmelser og skal afholdes hvis en tredjedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen herom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest en måned efter, at bestemmelsen er truffet eller anmodningen er modtaget. §12 Aktivitetskassen Enhver klub skal til administration af fremskaffede midler bestemt for klubbens humanitære og alment nyttige arbejde oprette en aktivitetskasse. Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det/de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål. Såfremt en forventet overskudsgivende aktivitet resulterer i underskud, skal dette dækkes af klubkassen. Der kan ikke gennemføres en senere aktivitet til dækning af dette. Over aktivitetskassens midler skal der, under tilsyn af revisoren, føres særskilt regnskab, ligesom disse midler skal holdes fuldstændig adskilt fra klubbens øvrige formue. §13 Bestyrelsen Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben og klubbens præsident er formand for bestyrelsen. De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler mellem sig hvervene som sekretær, kasserer, klubmester og tailtwister. Den sidste afgående præsident fortsætter som medlem af den følgende bestyrelse, men han har kun stemmeret, når stemmerne ellers står lige. Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum mindst en gang om måneden efter præsidentens bestemmelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Den skal drøfte og udtale sig om anliggender, som den forelægger til beslutning på et almindeligt møde. Den stiller forslag om, hvem der skal være præsident og medlemmer af bestyrelsen i det følgende år. Dette forslag udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Den er berettiget til at disponere over beløb indtil kr. 2.000,- af aktivitetskassens midler. Oplysninger skal gives på det følgende medlemsmøde. §14 Præsidenten Præsidenten repræsenterer klubben. Han nedsætter efter forhandling med bestyrelsen såvel stående som særlige udvalg. Han leder forhandlinger ved medlems- og bestyrelsesmøder, enten personligt eller ved en af ham udpeget stedfortræder (dirigent). Han er berettiget til at deltage i alle udvalgs- møder. For at blive indstillet til præsidentposten bør et medlem af klubben have været menigt medlem i mindst to år og bør også have været enten kasserer eller sekretær i klubbens bestyrelse. Præsidenten kan pålægge Tailtwisteren bøde på et beløb svarende til højst det dobbelte af det i § 18 angivende beløb. § 15 Sekretæren Sekretæren skal afgive de foreskrevne indberetninger til Lions International. Han skal udfærdige referat af møder og bistå præsidenten ved udfærdigelse af skrivelser, indkaldelser og dagsordener. Sekretæren er desuden valgt som P-elect. (P for det efterfølgende klubår) § 16 Kassereren Kassereren fører klubbens regnskaber, såvel det der vedrører klubbens administration, som det der vedrører klubbens aktiviteter (aktivitetskassen). Disse to regnskaber må holdes skarpt adskilt fra hinanden. Han må drage omsorg for, at klubbens midler ikke anvendes i strid med denne vedtægt og herunder at indsamlede midler ikke anvendes til klubbens administrative formål. Ved udløb af regnskabsåret (som løber fra den1. april til den 31. marts) udfærdiger han årsregnskab for såvel administration som aktiviteter og fremlægger dem i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Han modtager indkomne penge og sørger for deres opbevaring. Han foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne. § 17 Klubmesteren Klubmesteren har opsyn med klubbens ejendele og foretager det praktiske arrangement af møder. § 18 Tailtwisteren Tailtwisteren har til opgave at skabe en munter og fornøjelig stemning under medlemsmøderne og at sørge for, at de præges af godt kammeratskab. Han kan for at fremme dette formål pålægge bøder på højst 20,- kr. pr. medlem ved samme møde. Bøder afkræves ved mødets slutning og afregnes straks til kassereren. De føres på klubbens administrative regnskab. Bøder kan ikke ankes. § 19 Past Præsident Past Præsident drager omsorg for, at nye medlemmer bliver informeret om forholdene i klubben og lærer medlemmerne at kende. § 20 Bilagskontrollant Bilagskontrollanten gennemgår, såvel det administrative regnskab for det efter hans valg følgende klubår, som regnskaberne for de i samme tidsrum afsluttede aktiviteter. Han må påse, ikke blot at der foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvitteringer for alle udgifter, men også at der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter og at midlerne er anvendt til de bestemte formål. §21 Fuldmagt Klubben kan forpligtes økonomisk af præsidenten i forening med et andet medlem af bestyrelsen, dog således, at der til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrift af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt til at trække på klubbens konti. Intet medlem eller udvalg kan forpligte klubben økonomisk herudover. § 22 Hæftelse for klubbens forpligtelser Intet medlem hæfter personligt for klubbens forpligtelser. § 23 Medlemsmøder Medlemsmøder afholdes normalt anden og fjerde mandag i hver måned kl. 18.45, dog ikke i eventuel sommerferieperiode. Falder en mødedag på en helligdag er førstkommende hverdag ordinær mødedag - klubbens kalender, der udsendes ved klubårets start, er gældende for ordinære møder. Bestyrelsen fastlægger dagsorden for hvert møde og udsender den til medlemmerne. På hvert medlemsmøde træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af de midler, der er indkommet ved sådanne. I tilfælde af særlige betydningsfulde afgørelser bør det påses, at sagen undergives behandling på to på hinanden følgende møder. § 24 klubbens opløsning Klubben kan ikke opløses så længe et antal medlemmer, som The Internationale Association of Lions Clubs må anse for tilstrækkeligt, er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens love. I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til sammenslutningen og klubbens formue tilbydes en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions Club efter generalforsamlingens bestemmelse. Den under en oprettet aktivitetskasse henhørende formue kan alene anvendes i henhold til § 12 enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger eller lignende med formål svarende til de i § 12 nævnte. § 25 Ændringer af vedtægten Ændringer eller tilføjelser af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to tredjedels flertal, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om vedtægtsændringer og hvilke forhold forslaget angår. Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 1987. Ændring i §§ 13 og 14 vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. apri11995. Ændring i §§ 16 og 18 vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. april 2002. Ændring i § 3 vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. marts 2008. Ændring i § 9 og § 16 vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. marts 2009 Ændring i § 9 og § 15 samt § 20 vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. april 2011 Ændring i § 23 vedr. Medlemsmøder vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. april 2016
Mange tak til alle besøgende og udstillere.
Tulipaner mod misbrug 2018
1
2
Den 12. april besøgte vi Kramnitze pumpestation
Foredrag i Snurretoppen 7.5.18 kl. 19.00 140 pladser - først til mølle døren åbnes kl. 18.00
Tre medlemmer af Lions Hedensted har været med siden klubbens etablering i 1978.
På plænen ved Kildevang tirsdag den 5. juni kl. 10.00 til 15.00
sdf
sdfsdf
Lions skriver historie i år. For første gang i Lions 100 årige historie har Lions udpeget en kvindelig International Præsident, Gudrun B. Yngvadottir. Hun har valgt temaet: WE SERVE - The World and our local Communities with Pride, Compassion and Kindness.
LIONS støtter børn og familier i Indonesien med 250.000 kroner. Ofrene for det kraftige jordskælv og den tsunami, som fredag ramte den indonesiske ø Sulawesi, kan nu se frem til livreddende støtte fra LIONS Klubbernes Katastrofehjælp.
Lørdag den 26.11 starter salget af lodsedler i Lions julelotteri i Tønder kommune i udvalgte butikker og gadesalg. Salgsstederne er Super Spar og Fribikeshop i Agerskov, Superbrugsen i Toftlund, Daglig´Brugsen i Arrild. Salget slutter 31.12
Det er med stor glæde i Lions Ishøj/Distrikt 106A, at ledelsen i LCIF’s synsfond ”SightFirst” har besluttet at imødekomme vores ansøgning, om at donere US$ 342.523, - til opførelse af en øjenklinik, i forbindelse med Masanga Hospitalet i Sierra Leone