background image
December 008 - 11
Tema: Europa Forum
Lion
THE
Europa Forum 008
Redigeret af Niels Erik Mortensen
Emnerne på Europa Forum 2008 var mange og
derfor samlet i elleve grupper, så det var med at
være parat, når ens foretrukne emne var til debat,
da mange samlinger fandt sted samtidig.
Emnerne var samlet i følgende grupper: Leaders-
hip/Membership, Environment, Future of Lions,
Handicap, Formation and communication, Medi-
cal Research, Youth 1 & 2, International Relati-
ons1 & 2 og Sight First II.
Herudover var der indlæg fra International Presi-
dent Al Brandel, 1. Vice Eberhard Wirfs, 2. Vice
Sidney L. Scruggs III samt afgående præsident
Mahendra Amarasuriya.
Det . Europa Forum blev afviklet i Cannes fra den 1.-.
oktober. Ca. 1.000 lions strømmede til for at diskutere fælles
emner og problemstillinger. I det følgende gives en kort gen-
nemgang af de emner, der blev behandlet.
Symbolet for Europa Forum i
Cannes ­ selvfølgelig en gylden
palmegren.
Miljø-projekter
Vand, hvor der dels igen var en præsentation af
projekt SODIS - rent vand gennem sollys, som
arbejder i Sydamerika og Afrika og har den store
fordel, at fremstillingen af rent vand er meget bil-
lig. Italienske Lions samarbejder i projekt WA-
TER FOR LIFE med afrikanske klubber om byg-
ning af brønde.
Brugte batterier - her arbejder italienske Lions for
en holdningsændring, så folk forstår alvoren i at
disse skal indsamles og destrueres på betryggende
vis. Der fremkom tanker om en fælles europæisk
dag hvor der indsamles brugte batterier over hele
Europa. Vi skal være udfarende og vise vejen.
Vi skal leve, så vi redder jorden og ikke bruger
dens ressourcer for hurtigt.
Per Johansen, IRC/106A
Future of Lions
Under denne overskrift blev fremtiden for Lions
drøftet ­ hvad vi skulle være opmærksomme på,
samt gøre i fremtiden.
Fra fredagens resumé har jeg lavet følgende nota-
ter i stikord:
1. Lions skal deltage aktiv i samfunds debatten ved
at give deres meninger tilkende.
LCIF (Lions Clubs Internatio-
nal Foundation)
Dette seminar indledtes af formanden for LCIF
- IPIP Mahendra Amarasuriya - der oplyste, at
sidste opgørelse for indsamlingen Campaign Sight
First II viste, at der er indkommet 200.329.000
USD. Ved dagens kurs er det til 1.119.839.110
DKR.
Det blev samtidig oplyst, at der fra LCIF blev do-
neret 15 mill. USD efter Tsunamien, 5 mill. USD
efter stormen Katarina, 1 mill. efter jordskælvet i
Kina, forhøjet med 1,5 mill. USD fra Lions i Kina
og Hongkong.
I alt er der, over de 40 år LCIF har været lions-
klubbernes hjælpekasse, doneret 640 mill. USD
til over 9.000 projekter. Blot siden 1. juli dette år
er der bevilget 464.000 USD. Og alle indbetalte
beløb går ubeskåret til hjælpearbejde.
Nicole Brown, LCIF-kommunikationschef, oply-
ste at Quest nu er i 50 lande og står specielt stærkt
i Europa. I alt er der på årsbasis 11 mill. børn in-
volveret i dette program.
Nicole oplyste også, at der fra starten af Sight
First er bevilget i alt 211 mill. USD til 896 syns
projekter, der tilsammen har genskabt synet for
30 mill. mennesker. Samtidig har det udryddet
flodblindhed i Sydamerika, det kan alle der er Li-
ons være stolte af.
Slutningen på dette seminar var Travis Carley,
udviklingschef for LCIF, der talte om de løbende
donationer fra medlemmerne af Lions (klubber-
ne) og udefra kommende donationer. De har over
de senere år været ca. 20 mill. USD pr. år og er
selvfølgelig påvirket af den store indsats til fordel
for CSF II. Det er LCIFs mål, at de årlige indbeta-
linger kommer op på ca. 30 mill. USD, og de for-
venter at nå dette i årene 2011-12. Et af midlerne
til at nå dette mål, er at anvende den organisati-
onsform der er anvendt under CSF II, tilpasset til
et løbende program for de almene indbetalinger.
Ole Priess, PCC
Den danske delegation afventer Opening Session
tager sin begyndelse.
Et stort kor indledte på festligste måde med
nationalsang m.v.
Den danske delegations "rejseleder" Bent Jespersen
briefer gruppen ­ hvem skal gøre hvad og hvornår?
2. Lions skal være aktive borgere, og vi skal styrkes
med kvalitets medlemmer.
3. Vi skal lytte til hvad vore yngre medlemmer øn-
sker af deres medlemskab, og vi skal ændre os i
deres retning.
4. Vi skal kommunikere med samfundet og spe-
cielt de unge.
5. Vi skal arbejde meget med PR, lave internet-
netværksgrupper, og have chat-møder.
6. Livet i klubberne er det vigtigste. Vi skal have et
godt socialt klubliv med spændende aktiviteter.
Hertil var der kommentarer fra tilhørerne, hvor
jeg vil fremhæve enkelte:
"De unge møder ikke for mødernes skyld. De vil
ikke spilde deres tid. De er teknologiske og har
selektiv interesse i forskellige projekter."
"De unge skal være deltagere i debatten og være
med til at bestemme hvilke midler, vi skal bruge
for at tiltrække flere medlemmer."
"Vi skal være synlige i vores samfund. Fortælle an-
dre hvad vi står for. Vi skal invitere nye tilflyttere
til en klubaften."
"De gamle kæmper for at de unge skal blive lige-
som dem."
"Lions fremtid afhænger af vores egen vilje til at
skabe interesse for Lions, samt at skabe foran-
dring."
Disse udsagn er et bredt udvalg af den debat, som
de mange nationers repræsentanter deltog i, og det
var kendetegnende for seminaret, at forandring,
synlighed og fornyelse var det gennemgående for
alle lande.
Vagn Jessen, IPDG/IRC 106C