background image
December 008 -
Aktuelt
Lion
THE
Aktiviteter uden afsender er ufuldstændige!
Af Albert F. Brandel, President
Lions Clubs International
Oversat af Helge B. Møller, PDG
LC Odense
Jeg har på mine rejser som interna-
tional præsident på første hånd set
mange pragtfulde aktiviteter og pro-
jekter. Men må jeg fortælle jer om
noget, jeg ikke har
set ­ eller alt for
sjældent har set? Li-
ons glemmer alt for
ofte at vise, at det er
Lions, der arbejder.
Brug lions-logo og
lions-banner! Eller
bær lions-veste eller
trøjer, det er en an-
den måde at fortæl-
ler publikum, hvem
der har ansvaret for denne værdiful-
de aktivitet, de er tilskuere til.
Beskedenhed er et beundringsvær-
digt karaktertræk. Men mit ærinde
er ikke beskedenhed. Det handler
om at fortælle offentligheden, hvor
stor en betydning, Lions har for
dem! Det handler om at opnå syn-
lighed, at gøre det nemmere at re-
kruttere nye medlemmer og at være
en del af netværket i jeres by. Vi ud-
fører service for samfundet, fordi vi
tror på værdien af at yde. Men syn-
lighed er et af goderne ved tjenesten
for samfundet. Lad
os drage fordel heraf
og nyde muligheden
for at øge kendska-
bet til Lions og til
vort arbejde.
Ærligt talt, det er
somme tider min
fornemmelse, at vi
ikke er stolte nok
over det, vi er og det,
vi yder. Vi er ikke bare "en forening i
byen". Vi er verdens største service-
klub. Vi er de blindes riddere. Men
vi er også af stor betydning for ung-
dommen, for de handikappede og
for folk ramt af katastrofer. Kan du
forestille dig en verden uden Lions?
Eller bare i din egen by? Vore små
mirakler hjælper talrige mennesker
til et mere produktivt og lykkeligt
liv. Lions er i vore samfund hverda-
gens helte, der udfylder de huller,
der efterlades af det offentlige og af
velgørende institutioner
Nu om stunder, hvor vi bombarde-
res med informationer og reklamer,
er det mere vigtigt end nogensinde
for Lions at fortælle om vor indsats.
Utallige andre grupper kæmper om
opmærksomheden. Vore aktiviteter
og projekter bør bringe os et skridt
foran. De mærkes på en dyb og va-
rende måde i folks liv. Vi må ikke
svigte! Vi må drage fordel af vore
bånd til befolkningen og diskret
minde folk om, at Lions er en af de
bedste grupper i deres område. Det
tager kun kort tid at opsætte et skilt
eller et flag. Med skiltet eller flaget
kan have en livgivende betydning
for den person, der ønsker er vide
mere, og som bliver lion. Denne per-
son kan som lion øve indflydelse på
mange andre.
Derfor kære ven, sørg for, som
tegn på din trofasthed, at der altid
er en tydelig afsender på alt Lions!
Al Brandel, President
of Lions Clubs International
Habitat Partnership
LCIF - Lions Clubs International
Foundation
Oversat af Helge B. Møller, PDG
LC Odense
Lille Jacob kunne ikke holde ud ikke
at vide, hvad der skete med hans nye
hjem, som man var ved at bygge til
ham. Han havde spillet baseball hele
formiddagen og havde allerede været
ved alle baserne fire gange. Børnene,
også dem fra modstanderholdet,
stoppede op og hyldede ham. Jacobs
nye hjem bliver meget mere han-
dicapvenligt og vil endog have en
gårdsplads, hvor han kan spille bold.
Jacob og hans familie i Idaho er blot
en af mange modtagere af nye boli-
ger, som er blevet bygget gennem
samarbejdet mellem Lions Clubs
International Foundation og Habi-
tat for Humanity. Lions i Distrikt
39W har i mange måneder, sammen
med den lokale afdeling af Habitat
for Humanity og frivillige, planlagt
og forberedt lynbyggeriet.
Byggeriet af Jacobs handicapvenlige
hjem i starten af juni var hus num-
mer 1.000, som er bygget af samar-
bejdet siden starten i 2000. Huset,
der udgjorde en milepæl i partner-
skabet, blev indviet den 6. juni.
"Dette har været en yderst fantastisk
oplevelse" sagde Darrell Hatfield,
PDG i 39W. "Det er et beundrings-
værdigt projekt, og jeg takker Twin
Falls Lions og LCIF for deres støtte
og betaling af et sådant positivt, hjer-
tevarmende projekt".
LCIF har givet tilsagn om at give
US$ 12 millioner til Habitat for
Humanity til opførelse af boliger for
enkeltpersoner og familier med fysi-
ske eller mentale handicap. Bidrag
fra LCIF og lions-medlemmer har
gjort det muligt for familier i USA,
Syd Korea, New Zealand, Filip-
pinerne, Zambia, Elfenbenskysten,
Sri Lanka, Rumænien, Canada, Be-
lize, Indien, Ungarn og Australien at
opleve en ny frihed.
"Lions har længe hjulpet handicap-
pede mennesker i deres egne om-
givelser overalt i verden.", sagde
formanden for LCIF Mahendra
Amarasuriya, "Gennem dette sam-
virke har det været muligt for os at
hjælpe flere end 1.000 familier til at
få en bedre livskvalitet."
De hjem og de liv, som er blevet gen-
oprettet viser den service, som Lions
yder til befolkninger i nød. Kampen
mod handicap er et af de fire nøgle-
områder, som LCIFs Core 4-bevil-
linger understøtter. Gennem LCIFs
bevillinger og fra Lions overalt i ver-
den får familier som Jacobs givet en
følelse af nyt håb for fremtiden.
Lions genopbygger hjem og menneskeliv
Man ser Bohrn Roach familien, sammen med Darrel Hatfield PDG for 39W,
Linda Fleming direktør for Habitat for Humanity samt de ledende bygnings-
håndværkere ved det nye Roach hjem.